Mitä on sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on ennaltaehkäisevä ja korjaava sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä syrjäytymisen ehkäisyssä. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan avulla voidaan tukea sosiaalista kasvua ja hyvinvointia talliyhteisössä. Lähtökohtana on ihmisen ja hevosen vuorovuovaikutus sekä talliyhteisö. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on ennaltaehkäisevä, toimintakykyä ylläpitävä ja korjaava menetelmä. Toiminnan peruselementit ovat yhteisöllisyys, elämyksellisyys, toiminnallisuus ja dialogisuus – aito kohtaaminen.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on aina tavoitteellista ja ammatillista. Toiminta suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan tavoitteiden mukaan. Hevostoiminta toteutetaan yksilöllisesti tai pienryhmissä. Jokaisen yksilön oman kokemuksen kautta tapahtuu oppimista ja asioiden oivaltamista jokaisen omista lähtökohdista asioita tarkastellen. Ketään ei arvostella tai verrata muihin, jokainen on arvokas ja arvostuksen ansainnut.

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja – koulutus on 25 – 30 opintopisteen täydennyskoulutusta sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille. Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistyksen hallitus myöntää sosiaalipedagogisen hevostoimintaohjaaja -nimikkeen riittävän pohjakoulutuksen ja sosiaalipedagogisen hevostoiminnan täydennyskoulutuksen omaaville ohjaajille. Hevostoiminnan ohjaaja hyödyntää menetelmää työssään oman pohjakoulutuksensa mukaan.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta soveltuu terapiaan, kuntouttavaan toimintaan, oppimiseen, ennalta ehkäisevään toimintaan ja matalan kynnyksen terveyttä tukeviin palveluihin ohjaajan ammattitaustasta riippuen.

Ohjaajat käyttävät sosiaalipedagogista hevostoimintaa oman pohjakoulutuksensa mukaan työssään muun muassa:

 • lastensuojelun tukitoimena
 • oppimisen tukena
 • mielenterveys- ja päihdetyössä
 • kuntouttavassa työtoiminnassa,
 • nuorten tukihenkilötoiminnassa,
 • ikäihmisten viriketoiminnassa
 • sosiaalisten taitojen sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimisessa

Hevostoiminnan vaikutukset syntyvät vuorovaikutuksen, kokemuksellisuuden ja osallisuuden kautta. Hevostoiminnalla voidaan vaikuttaa esimerkiksi seuraaviin asioihin:

 • tunnetaidot lisääntyvät
 • itsetunto vahvistuu
 • keskittymiskyky paranee
 • sosiaaliset- ja vuorovaikutustaidot paranevat
 • itsetuntemus lisääntyy
 • pitkäjänteisyys ja johdonmukaisuus kehittyvät
 • syy-seuraussuhteiden näkeminen kehittyy
 • oppimaan oppiminen kehittyy
 • lapsen tai nuoren sijoituksen uhka väistyy

Hevostoiminnassa työskennellään kokonaisvaltaisesti talliympäristössä. Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa pyritään näyttämään niiden asioiden tärkeys, joista myös oma hyvinvointi muodostuu, kuten esimerkiksi puhtaus, terveellinen ravinto, säännölliset ruoka-ajat, sopiva liikunta, riittävä lepo sekä vuorovaikutus- ja tunnetaidot. Hevosen hyvinvoinnista huolehtiminen voi toimia siltana oman hyvinvoinnin vahvistamiseen. Hevostoiminnan avulla voidaan rakentaa siltoja omaan arkeen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Hevosavusteinen toiminta on yhdessä tekemistä, uuden oppimista, haasteisiin tarttumista, onnistumisen kokemuksia, läsnäoloa ja keskittymistä hevosen avulla. Hevostoiminnan ohessa nousevista tunteista ja ajatuksista keskustelua. Hevosavusteisessa toiminnassa mahdollistetaan omien voimavarojen löytyminen ja hyvinvoinnin lisääminen. Käytännössä sosiaalipedagoginen hevostoiminta on talliympäristössä toteutuvaa toimintaa hevosten kanssa, hevosenkäsittelyn harjoittelua, hevosten hoitamista harjaamista, ruokintaa, konkreettisten tallitöiden tekemistä.

Voit tutustua aiheeseen enemmän Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry:n sivulla!

Katso myös Green Care Finlandin tietokortti hevostoiminnasta!

Omenankukan tallin sosiaalipedagoginen hevostoiminta on suunnattu lapsille ja nuorille, jotka hyötyvät yksilöllisestä tuesta hevostoiminnan avulla. Toiminnan tavoitteena yksilöllisen kasvun taidot sekä sosiaalisen kasvun taidot, avaimia oman elämänlaadun parantamiseen. Iloa, elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia!

Haluatko mukaan sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan? Hyötyisikö sinun lapsesi / nuoresi toiminnasta? Ota yhteyttä, niin kerron mielelläni lisää!