Mitä on erkkajooga?

Jooga on kokonaisvaltainen harjoitusmenetelmä, joka sopii omasta terveydestään, hyvinvoinnistaan ja henkisestä kasvustaan kiinnostuneille. Joogan vaikutuksia ovat mm. kokonaisvaltainen terveyden parantuminen, rentoutumiskyvyn ja kehotietoisuuden vahvistuminen sekä kehon liikkuvuuden ja keskittymiskyvyn kehittyminen. Joogaharjoituksen tärkeimmät elementit ovat asanat eli seisten, istuen ja makuulla tehtävät liikkeet ja asennot sekä pranayama- eli hengitysharjoitukset.

Erkkajoogan tavoitteena on mahdollistaa erityistä tukea tarvitseville yhdenvertaiset mahdollisuudet joogan harrastamiseen. Erkkajooga on syntynyt tarpeesta luoda erityisryhmille omia harrasteryhmiä, koska osallistuminen kaikille avoimiin ryhmiin on haastavaa ja osittain jopa mahdotonta. Syinä tähän ovat esimerkiksi nopea ohjaus, ohjeiden epäselvyys, jooga-asentojen vaikeus ja suuri ryhmäkoko. Erkkajooga on tarkoitettu kaikille sitä haluaville, riippumatta joogaajan rajoitteista tai tuen tarpeesta.

Erkkajooga on erityisesti kehitysvammaisille ja muille erityisryhmille suunnattua terveyttä edistävää joogaa. Erkkajooga on sovellettavissa monenlaisille erityisryhmille ja erilaisten ihmisten tarpeisiin. Erkkajoogatunneilla huomioidaan esteettömyys, yhdenvertaisuus ja saavutettavuus.

Lähtökohtana on turvallinen, terveyttä edistävä harjoitus, joka rakennetaan yksilöllisesti kohderyhmän tarpeiden mukaan. Erkkajoogan perusajatuksena on kehotietoisuuden vahvistaminen ja sen kautta itsetuntemuksen ja itsearvostuksen vahvistuminen. Erkkajoogaharjoitusten elementit ovat samat kuin muissa joogasuuntauksissa, ero muihin suuntauksiin syntyy siitä, että jokainen harjoitus varioidaan jokaiselle joogille sopivaksi.

Erkkajoogassa lähestytään joogaa psykofyysisestä näkökulmasta, jossa ihminen nähdään fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena. Erkkajooga perustuu keholliseen oppimiseen ja kehollisen tiedon vahvistumiseen. Kehollinen oppiminen tarkoittaa, että oppiminen tapahtuu koko kehossa, koko ihmisessä ja ihmisten välisessä sosiaalisessa ja fyysisessä todellisuudessa. Tekemällä oppii!

Erkkajoogaa ohjaa Erkkajooga ® – ohjaajakoulutuksen suorittanut ohjaaja.

Turvallista ja terveyttä edistävää joogaa

Erkkajoogassa esteetöntä, turvallista ja terveyttä edistävää joogaa jokaiselle. Erkkajoogassa asanat ja harjoitukset pyritään aina varioimaan turvallisiksi, pyrkien säilyttämään asanoiden ja harjoitusten hyvää tekevät vaikutukset. Tunnit sisältävät asana- eli asento – ja liikeharjoituksia, pranayama- eli hengitysharjoituksia, rentoutusharjoituksia sekä joogaajien tarpeista lähteviä erilaisia motivointi – ja keskittymisharjoituksia.

Tunnilla huomioidaan selkeä toiminnanohjaus, visuaalisuus ja erilaiset apuvälineet. Tunneilla on pienempi ryhmäkoko, sovelletut ja mukautetut joogaharjoitukset sekä riittävä tuki ohjauksessa. Tuntirakenne voi olla vapaampi ja tunti rakentuu osallistujien tarpeiden mukaisesti. Tunnilla jooga-asanat rakennetaan rauhallisesti ja yksilöllisesti.

Tavoitteena on tukea yhdenvertaisuutta ja saada joogasta onnistumisen kokemuksia sekä vahvistaa motivaatiota joogan harjoittamiseen. Erkkajoogasta myönteistä palautetta, rentoutumista, onnistumisen kokemuksia, innostumista ja liikunnan tuomaa hyvää oloa.

Joogatunneilla huomioidaan voimaannuttava ohjaus ja arvostava ohjaaminen. Erkkajoogaohjaajana pyrin luomaan tunneille turvallisen, arvostavan ja yhdenvertaisen kohtaamisen, jossa jokainen joogi tulisi kohdatuksi yksilönä vahvuuksiensa ja taitojensa kautta. Erkkajoogassa jokainen voi kokea olevansa arvokas ja hyväksytty juuri sellaisena kuin on.